Bělčice znak Bělčic
Historické foto Historické foto Historické foto
historie Historie osobnosti historie Bělčic okolí foto fotografie historické fotografie současné kontakty

1. Úvod
2. Bělčice
3. Město Bělčice
4. Z historie soudnictví
5. Církevní život v Bělčicích
6. Bělčický dvůr
7. Bělčická radnice
8. Bělčice v rámci krajů
9. Bělčice a okresy

10. Rychtáři v Bělčicích
11. Starostové za Rakouska-Uherska
12. Starostové za první republiky
13. Starostenský úřad za okupace
14. Národní výbory v letech 1944 - 1949
15. Národní výbor v období let 1949 - 1959
16. MNV v období 1960 - 1990
17. Obecní zastupitelstvo po roce 1990
18. Poznámky a doplňky

HISTORIE BĚLČIC - 16. MNV v období 1960 až 1990

Na zasedání ÚV KSČ v lednu 1960 jsou schválena opatření ke zvýšení pravomocí a odpovědnosti národních výborů:

1) zabezpečit rychlý rozvoj zemědělské výroby rozvinutím velkovýrobních forem
2) rozvíjet místní výrobu s využitím místních zdrojů
3) rozvíjet služby obyvatelstvu
4) zabezpečovat úkoly v bytové a občanské výstavbě, provádět správnou bytovou politiku
5) zvyšovat kulturní úroveň života, pečovat o výchovu mládeže, zajišťovat těsné spojení školy se životem
6) účinně se podílet na řešení otázek sociálního zabezpečení a zdravotnictví

12.6.1960 se konají volby do MNV, kterých se v Bělčicích zúčastnilo 608 ze 611 voličů. Na ustavujícím zasedání dne 16.6. představuje předseda MO KSČ V. Fomín nově zvolený MNV. Předsedou MNV byl zvolen Hynek Pospíšil, tajemníkem Josef Kočí a místopředsedou Karel Feit. Rada pracuje ve složení Barbora Konvářová, Stanislav Haštava a Jiří Kostner. Náměstkem předsedy MNV je Josef Havlena. 24.6. se konalo plenární zasedání v zasedací síni, kde se scházejí i ostatní zvolení poslanci: Vonášek, K. Haštava, Hlaváč, B. Zdychyncová, Černá, Fialová, Matějková, K. Skala ml., Matěj Kočí a Bartoš. Mimo komisí je vytvořen sbor občanských kontrolorů, jehož členy jsou Karel Feit, Emilie Fialová, Antonín Bubník a Helena Pospíšilová. 7.7. je také schválena trestní komise ve složení Hynek Pospíšil jako předseda, B. Konvářová, J. Havlena, J. Kočí, A. Matějková a K. Feit jako členové.

V roce 1960 sestavuje plánovací komise s předsedkyní Barborou Konvářovou plán na III. pětiletku:

1961 - úprava vodní nádrže Obora, oprava budovy mateřské školy, rekonstrukce veřejného osvětlení

1962 - kanalizace v Rožmitálské ulici, zpevnění této ulice, oprava střechy a hodin na radnici, oprava budovy sokolovny

1963 - úprava silnice k nádraží, výdlažba silnice k Újezdci

1964 - výstavba nového hřbitova s příslušenstvím

1965 - výstavba nového kulturního domu.

28.9.1961 je, podle usnesení rady MNV, provedena reorganizace komisí a jsou zřízeny komise v novém obsazení. Trestní komise je přejmenována na komisi veřejného pořádku. V roce 1962 rezignuje Barbora Konvářová na členství v radě a její funkci přebírá Anastázie Matějková. V radě MNV nyní pracují Eduard Šimůnek, Zdeněk Voříšek, Stanislav Šefránek a Antonín Štěpánek. V roce 1963 je ustavena letopisecká komise ve složení Anastázie Matějková, Josef Kučera, Josef Kočí, Václav Monzer, Josef Pavelka a Jiří Kostner.

Zastavme se u některých událostí v tomto volebním období. V roce 1960 mají Bělčice 838 obyvatel. Je otevřena další drobná provozovna, kterou je klempířství a instalatérství. V obci je možno nakupovat v prodejně potravin, masa a uzenin, papíru, novin a knih, v železářství, v prodejně obuvi a v prodejně textilu. Je provedena úprava spojovací ulice mezi náměstím a Rožmitálskou ulicí, mezi náměstím a nádražím a adaptace hájenky č.p.161. Radou MNV je 7.7. schválen pronájem bývalé jídelny u Novotných pro školní dílnu. 1.8. je zrušena soukromá živnost truhlářská a sklenářská zemřelého Josefa Havleny. Je stanoven poplatek za povolení domácí porážky vepře ve výši 20 Kčs a za veterinární zdravotní prohlídku 7 Kčs. Rada MNV dává souhlas se zřízením pomníkářské provozovny v domě č.204. Správcem kina je do 30.9. Libor Mazal a od 1.10. Josef Havlena. V roce 1961 je při sčítání lidu zjištěno, že republika má 9,571.531 obyvatel. 16.1. je v Blatenské ulici uvedena do provozu opravna kuchyňského náčiní a jízdních kol. 12.4. vypustil SSSR raketu s prvním člověkem, Jurijem Alexejevičem Gagarinem, do vesmíru. JZD obhospodařuje 645,87 ha zemědělské půdy, z toho 450 ha půdy orné. V Bělčicích zemřelo 14 spoluobčanů a narodilo se 8 dětí. V prodejně průmyslového zboží je zavedena možnost výpůjčky některých druhů zboží. Příjmy Bělčic jsou v roce 1962 rozděleny na vlastní příjmy ve výši 150.200 Kčs a příděl 247.700 Kčs. V obci je otevřeno holičství a kadeřnictví, truhlářství a sklenářství, malířství a lakýrnictví a obuvnictví. Vedoucí prodejny masa F. Meloun byl pokutován za předražení sádla a dává výpověď, následkem toho je 3.4. prodejna uzavřena. 30.června se koná oslava 50.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Celkové náklady na výrobu v JZD jsou 2,193.779,87 Kčs a celkový výnos je 2,193.779,87 Kčs. K 31.12. má JZD 197 členů, 102 záhumenků, z toho 25 společných. Počátkem roku 1963 je provedeno státní zaokrouhlování cen spotřebního zboží, při kterém se zvýšily ceny osobních vozidel, ledniček a došlo k úpravě cen veškerého spotřebního zboží oběma směry. 9.2. se konají sokolské šibřinky s dobrou návštěvou, ale malým počtem masek. 4.4. je proveden jarní úklid obce, při kterém se sváží odpadové železo a barevné kovy. Bělčice mají 863 obyvatel, Hornosín 140, Hostišovice 110, Koupě 268, Slavětín 71, Újezdec 170, Závišín 145, Podruhlí 85 a Záhrobí 122. 21.4. se koná slavnost "Vítání do života" pro 21 dětí. Je také rozděleno udržování parků na náměstí, když horní část má na starosti F. Jiřincová a dolní Barb. Mašková. Probíhá i další úprava hráze rybníka Obory. 25.června je uvedeno do provozu elektrické vedení velmi vysokého napětí 220 kV ve směru Vítkov - Přeštice - Milín. 11.7. je na schůzi rady MNV projednávána elektrifikace samot.

Další volby se konají 14.6.1964. Jako poslanci do MNV v Bělčicích jsou zvoleni Benedikt Karel ml., Fialová Emilie, Haštava Karel, Hlaváč Jaroslav, Janota Jan, Karlíková Ludmila, Kočovský František, Kříž František, Matějková Anastázie, Skala Karel, Smola František, Šimůnek Eduard, Vonášek Karel, Žid Josef, Fejt Karel, Flosman Eduard, Haštava Stanislav, Holub František, Jiřinec Václav, Kočí Josef, Kratochvíl Miloš, Kučera Josef, Menzsar Arnošt, Sladký Jaroslav, Šilha Václav, Štěpánek Josef a Zamrazilová Marie. Do NS byl zvolen Jiří Fleyberk, jako poslanec KNV Anna Pečená a do ONV Hynek Pospíšil. Do funkce předsedy MNV je zvolen Josef Žid, jako místopředseda Karel Feit a jako tajemník Josef Kočí.

A události let do dalších voleb? V roce 1964 je rozšířena ulice k sokolovně. V roce 1965 jsou bělčičtí občané sváženi autobusem do Strakonic na rentgen plic. Kolem pomníku padlých je zhotovena zahrádka a v parčíku u něj vysazuje VŽ (Výbor žen) ozdobné keře, dále je provedena adaptace márnice a zhotovena autobusová čekárna pod radnicí. 21. a 22.8. se koná žňová národní směna, které se v sobotu zúčastnil jeden brigádník a v neděli 12 lidí. 31.10. se opět koná vítání novorozeňat na radnici. Pro činnost SČM je v sokolovně uvolněna místnost nad bytem "sokolníka". V roce 1966 je prováděna adaptace městského rozhlasu, uskutečňuje se rekonstrukce sekundárního střídavého vedení, je opraveno a doplněno veřejné osvětlení a vybudován nový chodník po pravé straně silnice k Újezdci. Začala i výstavba rodinných domků. 19.2. ve večerních hodinách hořelo od přetopených kamen u Weinfurtů. 30.5. staví mládež pod radnicí "máj", večer je zapálena hranice a městem prochází lampiónový průvod. V Bělčicích jsou pouze dva soukromí zemědělci, V.Šimůnek a J. Hájek, a jejich hospodaření je přímo podřízeno MNV. V roce 1967 je při MNV zřízen "Rozhlasový kroužek", v jehož rámci vysílají, vědy v pátek, v místním rozhlasu studenti SVVŠ v Blatné a SPŠ ve Strakonicích informace o mezinárodní situaci, postupu prací v JZD a zapojení občanů do brigádnické činnosti. V tomto roce napáchala vichřice v Bělčicích škody přibližně za 11.000 Kčs, převážně na plotech a střechách. Téhož roku byl ustaven i oddíl kopané při TJ Sokol, který měl 16 členů a ihned se zapojil do okresní soutěže.

Josef Žid je usnesením rady MNV ze dne 4.4.1968 zproštěn funkce pro trvalou vážnou chorobu. Z pověření plenárního zasedání ze dne 8.8. vykonává funkci předsedy František Holub. Místopředsedou se stal František Smola. Oba dva jsou důchodci a pracují na MNV jako brigádníci za měsíční plat nejprve 400 a později 600 Kčs. Zároveň jsou i členy rady spolu s Fr. Kočovským, Karlem Vonáškem, Anastázií Matějkovou, Stanislavem Haštavou, Václavem Šilhou, Karlem Feitem, Josefem Židem a Karlem Haštavou. 27.11.1969 dochází k velkým změnám v radě MNV. Jsou odvoláni, většinou pro neúčast na schůzích, Stanislav Haštava, Václav Šilha, Karel Feit a Josef Žid. Členy rady se stávají Josef Kočí a Karel Haštava, který do svého pozdějšího odvolání vykonává funkci tajemníka. Odvolaní poslanci zůstávají členy pléna MNV, které pracuje ve složení Karel Benedikt ml., ten byl pro pracovní přetížení a neúčast na schůzích později členství zbaven, Emilie Fialová, Karel Haštava, Jan Janota, Eduard Flosman, František Holub, Ludmila Karlíková, Jaroslav Hlaváč, který později rezignuje na členství, Josef Kočí, František Kočovský, Miloš Kratochvíl, rezignující na členství z důvodu stěhování, František Kříž, Josef Kučera, Anastázie Matějková, Karel Skala, František Smola, Eduard Šimůnek, Josef Štěpánek, Karel Vonášek, Marie Zamrazilová a Josef Žid.

Uveďme i slib poslanců, který skládají do rukou předsedy MNV: "Slibuji, že budu zachovávat věrnost lidu a republice, svou činností chránit a posilovat lidově demokratické zřízení a zachovávat zákony a nařízení."

Zastavme se opět u některých událostí doby. 2.1.1968 je provedena první transplantace srdce v Kapském Městě a pacient žil s cizím srdcem do 17.8.1969. 21.dubna 1968 se na náměstí srazily dva motocykly, vážněji byl zraněn Bartoš z Koupě, který údajně nehodu zavinil. O den později zahajuje n.p. Benzina přípravné práce na zhotovení skladů pohonných hmot v místech, kde stávala hájovna Vejfuk. 1.5. spadl u Blatné tryskový letoun. 14.5. je udělen Ladislavu Stehlíkovi titul zasloužilý umělec. K 50.výročí vzniku republiky je v obci uspořádána výstava archivních dokumentů, jsou předány pamětní medaile a v parku nad kašnou je vysazena lípa jako strom svobody. 21.7.1969 přistávají na Měsíci první lidé v kosmické lodi Apollo 11. V Bělčicích je vypracován projekt na výstavbu zdravotního střediska, je zřízena druhá prodejna potravin, přestavěn hostinec na náměstí, otevřena průmyslová prodejna a prodejna masa. Celkové plánované příjmy MNV jsou 408.900,90 Kčs a celková skutečná vydání 373.184 Kčs. Bělčice mají 776 obyvatel a narodilo se 15 dětí (8 chlapců a 7 děvčat). V předvečer 1.máje se mládež neúspěšně snažila postavit na náměstí májku. V červnu jsou na prostranství před sokolovnou veterinářem z Blatné očkováni proti vzteklině všichni místní psi. Od druhé poloviny července je prováděna postupná výměna žárovkového veřejného osvětlení za zářivkové. Vedoucím pošty je Jiří Soukup a za 3.180 Kčs je opravena socha sv. Barbory. V roce 1970 se uskutečnilo sčítání lidu. Česká republika má 9,807.697 obyvatel a Bělčice 761, z nichž 207 dojíždí za prací (128 mužů a 79 žen) a 224 obyvatel (77 mužů a 147 žen) je v důchodu, v JZD je 65 družstevníků (33 mužů a 32 žen) a je otevřena prodejna zeleniny. Vláda Československé socialistické republiky při příležitosti oslav 25.výročí osvobození vlasti sovětskou armádou a 25.výročí vzniku NV uděluje Františku Holubovi, předsedovi MNV, pamětní medaili vlády ČSSR "Za dlouholetou a obětavou práci v Národních výborech". 4.3.1971 umírá bývalý podplukovník Václav Monzer, narozený 24.7.1895. Od 1.4. jsou dány do oběhu nové bankovky v nominální hodnotě 20 Kč a opět je upravován parčík na náměstí. 25.5. je zahájen XIV. sjezd KSČ. Na počest bělčického mykologa je 5.6. uspořádána vzpomínková akce "Kučerovy Bělčice". Ve škole je výstava a v sokolovně následuje slavnostní večer s kulturním programem. 16.10. se koná směna Národní fronty, při které se žáci a učitelé zúčastňují brigády na sběru brambor, v sokolovně pokračují práce na přístavbě přísálí a galerie na jižní straně. 29.11. se v sokolovně koná "Večer Ladislava Stehlíka". Sbor pro občanské záležitosti pracuje ve složení Rokoš L., Holub F., Fomínová K., Pichnerová V., Kratochvílová L., Kadlecová J., Šilhová A., Kočovská M. a Chaloupková V.

V roce 1971 se připravují nové volby a 1.11. byla uspořádána večerní volební schůze v kině, kde jsou občané seznámeni s kandidáty na poslance do MNV. Volební komise pracuje pod předsednictvím Miroslava Pichnera a jejími členy jsou Jaromír Hladký, Marie Jeníčková, Jaroslav Krameš, Emil Mašek a Václav Zdychynec. Předsedou MNV je zvolen Eduard Flosman a tajemníkem František Holub. V radě MNV, mimo předsedy a tajemníka, pracují Řezáč Václav, Pěnička Václav, Bubeníček Josef, Janota Jan, Kočovský František, Kučera Josef a Chaloupková Věra. Do pléna jsou zvoleni Dlabačová Eva, Fialová Emilie, Houška Frant., Krejčí Fr., Lehečka Fr., Maršíková Marie, Rokoš Ladislav, Spálenský Karel, Staněk Josef, Šilha Stan., Šimůnek E., Štěpánková Jitka a Truhlář Fr.

V roce 1973 se bělčické JZD sloučilo s JZD v Hornosíně. 19.2. se koná slavnostní večer k 25.únoru 1948 v rámci kterého jsou předány pamětní medaile pracovníkům MNV Holubovi, Smolovi, Konvářové a Kratochvílovi. 7.4. proběhla národní směna, při které se uklízí náměstí, hřbitov, sokolovna a hřiště. Je provedeno nové dopravní značení v obci, při kterém bylo umístěno 34 dopravních značek. 9.června se koná první fotbalové utkání na nově zatravněném hřišti u Pánovy hory. 30.6. je ve škole slavnostní vernisáž výstavy L. Stehlíka, kterému je zároveň uděleno čestné občanství v Bělčicích. 27.8. se ve Vranovské přehradě utopil při záchraně jedenáctiletého syna zdejší rodák pplk. Václav Hakr. Od 1.11. platí nová státovka v hodnotě 500 Kčs. Závazek občanů odpracovat 7.500 brigádnických hodin je překročen o 1.500 hodin. Je zřízeno nové sociální zařízení v sokolovně, opravena požární zbrojnice a dokončena smuteční síň na hřbitově. V plánu na rok 1974 je dokončení kanalizace na sídlišti, Rožmitálské a Újezdecké ulici, instalace topení a nového elektrického vedení v sokolovně, oprava hřbitovní zdi a chodníků. Od 1.1.1974 se Bělčice stávají střediskovou obcí, pod kterou patří Hornosín, Závišín, Záhrobí, Újezdec, Tisov, Podruhlí a Hostišovice.

Další volby se konají 23.10.1976. Voleb se zúčastnilo 1.058 voličů a nebyl škrtnut ani jeden kandidát. Jaroslav Šilha je zvolen předsedou a Josef Ředina tajemníkem MNV, jako poslanci jsou zvoleni Marie Bendová, Karel Beneš, Ing. Jaroslav Beránek, Václav Cibulka, Eva Dlabačová, Eduard Flosman, František Houška, Věra Chaloupková, Jan Janota, František Lehečka, Vladimír Mašek, Marie Melounová, Václav Ochotný, Emilie Ptáčková, Václav Řezáč, Karel Schneider, Hana Spálenská, Josef Staněk, Jaroslava Šimůnková, Ing. Josef Štěpánek, Stanislav Váně, František Vrbský a Antonín Vydra. V jednotlivých obcích spadajících pod Bělčice jsou zvoleni předsedové občanských výborů, v Závišíně je to František Houška, František Vrbský v Hornosíně, Antonín Vydra v Záhrobí a František Lehečka v Újezdci. Rada MNV je nyní složena z předsedy a tajemníka MNV a předsedů jednotlivých občanských výborů.

Pro rok 1976 se školská a kulturní komise dohodla, že nebude povolovat zábavy s beatovými kapelami. Vesnická organizace KSČ, jejímž předsedou je Václav Řezáč, řídí a kontroluje veškeré dění v obci. Do 10.12. je vedoucí pošty Jana Hejlová a potom Pichner Miroslav. Pro zajímavost uveďme i tržby jednotlivých obchodů:

samoobsluha, vedoucí Milena Šustrová - 2,350.000 Kčs
obchod v Nádražní ulici, vedoucí Marie Poláková - 639.442 Kčs
obchod se zeleninou, vedoucí Marie Zíková - 394.000 Kčs
průmyslové zboží, vedoucí Barbora Lišková - 1,138.000 Kčs
textil, vedoucí Marie Tintěrová - 822.530 Kčs
benzinová pumpa, vedoucí Marie Tintěrová - 33.478 Kčs

25.4.1977 je na veřejné schůzi předáno tajemníkovi MNV Josefu Ředinovi vyznamenání "Za zásluhy o rozvoj okresu 3.stupně". V roce 1978, se stejně jako v minulých letech, podílejí na tvoření kulturně výchovné činnosti v obci VO KSČ, ZO ROH při ZDŠ, Org. KSČ při JZD, Místní výbor NF, Místní pobočka SČSP, SSM, JZD, PO při ZDŠ, ČSPO (Český svaz požární ochrany), MLK, TJ Sokol, ČSŽ, SVAZARM, MP ČSČK, Lidové myslivecké sdružení, Org. včelařů a zahrádkářů, Chovatelé drobného zvířectva, SRPŠ, Osvětová beseda a SPOZ. 1.1.1979 poklesly venkovní teploty téměř o 30 stupňů Celsia a v republice nastala energetická krize, která ochromila celý život. Od dubna je uzavřena prodejna zeleniny. Uveďme pro úplnost, že se v tomto roce konalo 24 schůzí rady MNV, 6 plenárních zasedání, 18 veřejných schůzí, celkem 66 zasedání komisí a 23 schůzí občanských výborů. Po schválení na ONV ve Strakonicích dochází k pojmenování všech ulic a jejich označení plechovými tabulemi: Náměstí Jindřicha Kučery, Blatenská ulice, Újezdecká ulice, Rožmitálská ulice, Slavětínská ulice (směr Slavětínské hory), Nádražní ulice, Sportovní ulice, Sokolská ulice, Malá ulička (souběžná s Újezdeckou ulicí směr Višňovka), Úzká ulička (v Rožmitálské ulici kolem Bartošů), K Slepcově hoře, Na vyhlídce, Julia Fučíka (ulice za budovou Kampeličky směrem k sokolovně), ulice 9.května (odbočka z Nádražní ulice z rozcestí na Podruhlí), Budovatelská ulice (souběžná s Nádražní ulicí).

MNV převzal dne 29.4.1980 od vlády České socialistické republiky "Čestné uznání 1. stupně" za dosažené výsledky v socialistické soutěži národních výborů v roce 1979. V letech 1976 až 1980 je proinvestováno v obvodu obce 17,330.929 Kčs.

V rámci volebních příprav v roce 1981 zpracovala rada MNV vlastní politicko-organizační zabezpečení voleb do občanských výborů, které je projednáno na výboru VO KSČ a MV NF. Ve spolupráci MNV, KSČ a NF je proveden výběr kandidátů. Volby se konaly 5. a 6.června, kdy bylo pro 1.107 voličů vydáno 1.103 kandidátních lístků. Po volbách je ustavena rada MNV a předsedou MNV se stává Jaroslav Šilha, tajemníkem Josef Ředina a členy Karel Beneš, Eva Dlabačová, Hájíček Fr., Ochotný Václav, Staněk Josef, Šimůnková Jaroslava, Váně Stanislav a Fr. Vrbský. Dalšími zvolenými poslanci jsou Marie Bendová, Ing. Jaroslav Beránek, Stanislav Cibulka, Jan Hořejš, Fr. Houška, Věra Chaloupková, Jan Janota, Josef Kubík, Vladimír Mašek, Marie Melounová, Věra Melounová, Karel Růžička, Václav Řezáč, Karel Schneider, Hana Spálenská, Ing. Josef Štěpánek, Jiří Tejc, Marie Vonášková, Jiří Zamrazil a Karel Zeman.

V roce 1981 je vybudována čekárna na křižovatce do Záhrobí. Roku 1982 je rozšířen počet komisí ze čtyř na devět a je vytvořen VLK (Výbor lidové kontroly), jehož předsedou byl Karel Beneš. Při MNV neustále pracuje SPOZ s předsedkyní Jaroslavou Šimůnkovou, který se stará o své tradiční akce jako je vítání občánků, výroční svatby, narozeniny, rozloučení se žáky a jejich vítání. Jako vedoucí pošty nastupuje za Miroslava Pichnera od 1.1.1983 Marie Pichnerová. JZD má 477 členů, z toho trvale pracujících je 275, průměrná hodinová odměna je 13,30 Kčs. Finanční rozpočet MNV na rok 1984 byl:

výdaje - 1,448.099,80 Kčs
příjmy - 1,464.199,12 Kčs

Po změnách pracuje rada MNV v roce 1985 ve složení Jaroslav Šilha, předseda MNV, tajemník Josef Ředina a dále jako členové Karel Beneš, Eva Dlabačová, Ing. František Hájíček, František Houška, Václav Ochotný, Josef Staněk, Jaroslava Šimůnková, Stanislav Váně, Ing. František Vrbský, Jan Hořejš a Václav Smrčka, dále Josef Straka, předseda ZO KSČ a Karel Zeman, předseda VLK.

V roce 1985 je ukončena výstavba Domu služeb, kde je otevřeno holičství a kadeřnictví, sběrna šatstva, prádla a obuvi, mandl a oděvní služba. Práce MNV při organizování brigád je oceněna "Čestným uznáním rady ONV" a peněžitou odměnou 20.000 Kčs, v roce následujícím částkou 25.000 Kčs.

V roce 1986 se konají, aniž si to v té době mohl někdo uvědomit, historicky poslední volby do MNV. Předsedou byl opět zvolen Jaroslav Šilha a tajemníkem Josef Ředina. Členy rady se stávají Ing. Josef Budač, Ing. Fr. Hájíček, Stanislav Váně, Eva Dlabačová, Jaroslava Šimůnková, Ing. Fr. Vrbský, Josef Straka, Karel Beneš, Václav Ochotný, Josef Staněk a Karel Zeman. Zaznamenejme i komise s jejich předsedy ustavené v těchto volbách. Finanční komise (F. Hájíček), zemědělská (Stan. Váně), školská a kulturní (J. Budač), sociální a zdravotní (E. Dlabačová), pro mládež a tělesnou výchovu (J. Kubík), plánovací a výstavby (V. Ochotný), obchodu a cestovního ruchu (Ing. Fr. Vrbský), místního a bytového hospodářství, dopravy (K. Beneš) a komise pro ochranu veřejného pořádku (J. Staněk). Předsedou VLK je Karel Zeman a tajemníkem Eva Mašková. Jsou zřízeny i dvě správní komise, a to komise pro projednávání přestupků (Josef Staněk) a komise pro péči o rodinu a děti (Eva Dlabačová).

V roce 1987 jsou poslanci MNV pravidelně proškolováni prostřednictvím Socialistické akademie vždy před zahájením plenárního zasedání. V obvodu MNV pracuje Místní výbor Národní fronty a osm občanských výborů.

V neinvestiční akci "Z" je v roce 1987 dokončena výstavba garáží MNV s celkovým nákladem 42.000 Kčs a do provozu je předána i nová požární zbrojnice. Ve spolupráci s odborem kultury ONV Strakonice začala rekonstrukce rodného domku zasloužilého umělce Ladislava Stehlíka, který zemřel 11.9. a jehož pohřeb se konal o týden později. Jako vedoucí pošty nastupuje Hana Novotná. V roce 1988 je opět po mnoha letech vyhlášen 28.říjen státním svátkem. Začala výstavba vodojemu na Pánovce a povrchová úprava skládky pod Višňovkou. 9.7. se koná slavnostní otevření Památníku v rodném domku zasloužilého umělce Ladislava Stehlíka. 24.7. v 19.50 hodin proletěla Bělčicemi větrná smršť se silným krupobitím, která trvala 30 minut a stačila JZD způsobit škodu za 3,000.000 Kčs, v lesích popadalo 2.000 m3 dřeva. V roce 1989 jsou náklady na stavbu vodovodu ve výši 487.214 Kčs. 26.8. je odhalena pamětní deska na rodném domku Ladislava Stehlíka. V roce 1990 je u Požární zbrojnice vysazena pamětní lípa. 28.2. je dohodnuta změna obecních hranic mezi Volenicemi a Bělčicemi a je projednán návrh na změnu hranic mezi Bělčicemi a Předmíří.

31.3.1990 rezignuje Josef Ředina na funkci tajemníka MNV a mimořádné plenární zasedání zvolilo novou tajemnicí Jaroslavu Šimůnkovou s platností od 1.4.1990 a Josefa Fouse členem rady MNV.

Vzpomeňme také na některé zaměstnance MNV v tomto období, pokud je kroniky či lidská paměť zachovala. V roce 1960 pracují na MNV Květa Fomínová jako administrativní pracovnice, Anna Matějková a Helena Pudilová jako uklízečky. Dalšími zaměstnanci jsou H. Pospíšil, Jos. Konvář, J. Kočí, K. Fomín a A. Soukupová. O rok později je to H. Pospíšil, J. Kočí, K. Fomínová a A. Matějková. Matrikářkou je v roce 1969 Květa Fomínová, která navíc vykonává kancelářské a účetní práce za hrubý měsíční plat 1.200 Kčs. Uklízečkou je Marie Židová za 280 Kčs měsíčně. Od roku 1972 pracuje na obecním úřadě paní Wischinová, která nahradila Květu Fomínovou. V roce 1987 nastupuje jako matrikářka Jaroslava Šimůnková.