Bělčice znak Bělčic
Historické foto Historické foto Historické foto
historie Historie osobnosti historie Bělčic okolí foto fotografie historické fotografie současné kontakty

1. Úvod
2. Bělčice
3. Město Bělčice
4. Z historie soudnictví
5. Církevní život v Bělčicích
6. Bělčický dvůr
7. Bělčická radnice
8. Bělčice v rámci krajů
9. Bělčice a okresy

10. Rychtáři v Bělčicích
11. Starostové za Rakouska-Uherska
12. Starostové za první republiky
13. Starostenský úřad za okupace
14. Národní výbory v letech 1944 - 1949
15. Národní výbor v období let 1949 - 1959
16. MNV v období 1960 - 1990
17. Obecní zastupitelstvo po roce 1990
18. Poznámky a doplňky

HISTORIE BĚLČIC - 17. Obecní zastupitelstvo po roce 1990

24.11.1990 se konají první svobodné volby do zastupitelstev měst a obcí ČR. Těchto voleb se v celé republice zúčastnilo 73,5% všech oprávněných voličů a končí jimi činnost národních výborů. V Bělčicích je zvoleno obecní zastupitelstvo ve složení Vlastimil Šilhavý, Jaroslav Šilha, Václav Jeníček, Marie Srbová, Marie Zájedová, Josef Zeman, František Aleš, František Ráž, Jaroslav Vlk, Vladimír Mašek a František Voříšek. 5.12.1990 se konala ustavující schůze, kde byl starostou zvolen Vlastimil Šilhavý a jako jeho zástupce Jaroslav Šilha. Zároveň jsou ustaveny tři komise, finanční, s předsedkyní Marií Srbovou, kontrolní, kterou vede Václav Jeníček a stavební pod předsednictvím Václava Ochotného. Na obecním úřadě je zaměstnána jako matrikářka Jaroslava Šimůnková a jako účetní paní Wischinová.

V této době dostaly obce, patřící pod střediskovou obec Bělčice, možnost osamostatnění. Toho využil pouze Hornosín, kde si občané zvolili vlastní obecní zastupitelstvo. Bělčice zůstávají střediskovou obcí, pod kterou nyní patří Hostišovice, Podruhlí, Tisov, Újezdec, Záhrobí a Závišín. Uveďme i počty obyvatel v jednotlivých obcích. Bělčice mají 718 obyvatel, Hostišovice 56, Podruhlí 54, Tisov 51, Újezdec 79, Záhrobí 54 a Závišín 73 stálých obyvatel. Celkem je tedy v dosahu působnosti Obecního úřadu v Bělčicích 1.085 občanů.

V roce 1991 jsou otevřeny první dvě soukromé prodejny. Je to SOFFTEN v Nádražní ulici a restaurace M + D v bývalém Domě Služeb. O pouti byl uspořádán turnaj v kopané "O putovní pohár rady OÚ".

25.3.1992 volí obecní zastupitelstvo nového zástupce starosty, neboť Jaroslav Šilha odchází do důchodu a jako jeho nástupce je zvolen Josef Zeman.

Protože je obec v ochranném hygienickém pásmu, tak se v roce 1992 začala stavět čistička odpadních vod.

Od 1.1.1993 jsou Bělčicím vráceny k samostatnému hospodaření lesy, a tak nastala nutnost zaměstnat obecního hajného. 10.12.1992 je tajnou volbou zvolen obecním hajným Emanuel Vainer, který zároveň vykonává činnost odborného lesního hospodáře, vlastní průkaz lesní stráže a má licenci pro sběr semene lesních dřevin z vlastní produkce, pěstování a nakládání se sazenicemi pro vlastní potřebu i prodej.

V roce 1993 proběhly v obci dvě velké slavnostní akce. Škola oslavila 170 let a na podzim se konaly oslavy 750-ti let od první ověřené zmínky o Bělčicích, v rámci kterých je zasazena pamětní deska do zdi u kostela a uděleno čestné občanství Josefu Kučerovi. V roce 1994 uspořádal Koutek dětské radosti (KDR) I.ročník přehlídky dětských tanečních kolektivů. K tomu je třeba poznamenat, že tato přehlídka byla následně uspořádána každý sudý rok. V roce 1996 byla spojena s přehlídkou tanečních kolektivů mentálně i tělesně postižených dětí. O dva roky později je v rámci této přehlídky uspořádáno i regionální kolo Mistrovství ČR mažoretkových skupin. O pouti v roce 1994 byla na radnici uspořádána pamětní výstava o životě a díle bělčického mykologa Jindřicha Kučery k 60.výročí jeho úmrtí.

V listopadu 1994 se konají druhé novodobé obecní volby. Zastupitelstvo je zvoleno ve složení Josef Zeman, František Voříšek, Vladimír Mašek, Bohumil Vejšický, Václav Ochotný, Jana Janotová, Josef Straka, Ing. Josef Říský, Ladislav Šíma, Josef Tintěra a Stanislav Váně. Na ustavující schůzi je starostou zvolen Josef Zeman a zástupcem starosty František Voříšek.

V roce 1995 odchází paní Wischinové do důchodu a na její místo nastupuje Ivana Konvářová.

V témže roce je dokončena oprava Rožmitálské a Sportovní ulice. Bohužel vzápětí je ulice Rožmitálská opět rozkopána, neboť se zde, tak jako v celé obci, ukládá do země telefonní vedení. V témže roce uspořádal KDR přehlídku dětských divadelních souborů pod názvem "Bělčický zvonek". Toto přehlídka je potom následně uskutečněna vždy každý lichý rok a její organizaci má na starosti dramatický kroužek "Úsměv", který v současné době pracuje pod základní školou. V roce 1996 byly zrestaurovány sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory a je také provedena kolaudace čističky odpadních vod. O rok později dochází k opětovnému pojmenování ulic v Bělčicích a v obci máme nyní tyto názvy: Blatenská, Sportovní, Nádražní, Budovatelská, Rožmitálská, Sokolská, Podruhelská a Újezdecká ulice, dále ulice 1.máje, Cihelna, Na Vyhlídce a Vratečín a samozřejmě náměstí J.Kučery. Od 1.1.1998 předává obec JIVAKu do pronájmu obecní vodovod, což znamená, že JIVAK provádí běžnou údržbu a odstraňuje poruchy a Bělčice zajišťují investiční rozvoj. V témže roce začala přestavba zdravotního střediska, která stála 4,714.845 Kč a v rámci ní je přistavěno jedno patro a v něm zřízeny bytové jednotky. Kolaudace byla provedena v roce 1999.

V listopadu 1998 probíhají další volby do obecních zastupitelstev a při nich jsou zvoleni jako starosta obce Josef Zeman, zástupcem starosty se stává Václav Ochotný a členy zastupitelstva jsou Vladimír Mašek, Jaroslav Šustr, Jaromír Mazal, Ing. Josef Říský, Jiří Zamrazil, Helena Caltová, Stanislav Pour, Ing. Miroslav Srb a František Voříšek.

Obec také přistupuje k možnosti provést plynofikaci, která, pokud nepočítáme přípravné práce, začala přímo ve městě v roce 1999. Předpokládané náklady na zřízení přípojky do obce a zhotovení rozvodů k jednotlivým spotřebitelům jsou celkem 11,790.442 Kč (STL 8,060.776 Kč a VTL 3,729.666 Kč).

Zastavme se na chvíli v roce 1999. 24.4. oslavil Koutek dětské radosti své desáté výročí, které spojil s uspořádáním regionálního kola Mistrovství ČR mažoretek. V tomto roce také uplynulo 100 let od posledního povýšení Bělčic na město a 100 let od otevření železniční tratě. Na počest těchto událostí byly uskutečněny 12.6. historicky první jezdecké závody v Bělčicích, které doplňovaly celookresní oslavy 100 let Blatenských lokálek. V rámci těchto oslav byla na bělčickém nádraží uspořádána výstava související s historií železniční dráhy a při příjezdu historické parní lokomotivy byl uspořádán i krátký program, který vzpomenul právě událostí před 100 lety. Oslavy 100 let města doplnil i tradiční motokrosový závod "Bělčická višňovka", uspořádaný po několika letech 24.7. A nesmíme ani zapomenout na jednu v historii několikrát opakující se událost. V říjnu byl dokončen projekt nové základní školy, která má být postavena v areálu nynější mateřské školy.