Bělčice znak Bělčic
Historické foto Historické foto Historické foto
historie Historie osobnosti historie Bělčic okolí foto fotografie historické fotografie současné kontakty

1. Úvod
2. Bělčice
3. Město Bělčice
4. Z historie soudnictví
5. Církevní život v Bělčicích
6. Bělčický dvůr
7. Bělčická radnice
8. Bělčice v rámci krajů
9. Bělčice a okresy

10. Rychtáři v Bělčicích
11. Starostové za Rakouska-Uherska
12. Starostové za první republiky
13. Starostenský úřad za okupace
14. Národní výbory v letech 1944 - 1949
15. Národní výbor v období let 1949 - 1959
16. MNV v období 1960 - 1990
17. Obecní zastupitelstvo po roce 1990
18. Poznámky a doplňky

HISTORIE BĚLČIC - 13. Starostenský úřad za okupace

Obecní volby jsou v Československu vypsány na 12.června 1938. V Bělčicích bylo podáno šest kandidátních listin a zvoleno je zastupitelstvo ve složení Josef Tintěra, Karel Jiřinec, Josef Žid, František Matějka, Karel Klíma, Josef Mašek, Václav Zeman, Emil Ort, Josef Havlát, Jan Hejtmánek, František Bartoš, Josef Balík, František Vít, Václav Škácha, Frant. Prokopec, Josef Truhlář, Ant. Kratochvíl a Rudolf Slavík. Starostou je opět zvolen Karel Klíma a náměstkem starosty František Bartoš.

15.3.1939, v den vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, vydává předsednictvo českého zemského ústředí obcí, měst a okresů v Praze výzvu: "Obecní starostové ručí za udržení klidu a pořádku ve svých obcích. Za tím účelem zařídí ihned trvalou pohotovost obecního úřadu, za střídavé součinnosti všech členů obecní rady."

Starostové obcí jsou nyní jmenováni. 15.9. nastupuje Karel Klíma zdravotní dovolenou a funkci starosty vykonává v zastoupení František Bartoš. 29.prosince žádá Karel Klíma, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, okresní úřad v Blatné o zproštění ze starostenského úřadu a z členství v okresním zastupitelstvu. 16.ledna následujícího roku je tato rezignace přijata a 13.února je novým starostou jmenován František Bartoš. Od 1.1.1940 se stává náměstkem starosty Josef Mašek a do zastupitelstva nastupuje František Krejčí.

V roce 1945 dává František Bartoš na úřední pokyn žádost o zproštění funkce. žádosti je 21. (29.) ledna okresním úřadem vyhověno a zároveň je rozpuštěno obecní zastupitelstvo. 30.ledna je vládním komisařem jmenován Karel Kasík a funkce se ujímá 8.února.

Zastavme se u smluvních zaměstnanců obce ve válečném období. Jedním z nich je dlouholetý tajemník Václav Chaloupka, který 24.2.1945 onemocněl a je mu udělena zdravotní dovolená. Od 1.1.1940 je zaměstnán jako úředník zásobovací služby Ing. Eugen Harant, asistent báňské akademie, který má na starosti agendu stravovacích a ošacovacích lístků, zemědělský referát a později je i pokladníkem. Od 1.6.1942 do 1.9.1943 přerušuje svůj pracovní poměr na obecním úřadě. Vzhledem k tomu jsou od 5.6.1942 přijati Karel Tomín a Jaroslav Fantyš. Karel Tomín má na starosti poukazy na obuv, textil, obruče jízdních kol a Jaroslav Fantyš vede evidenci dobytka, vydávání mlecího a šrotovacího povolení, stará se o hospodaření s textiliemi, poukazy na petrolej, uhlí, dříví a jízdní kola. Po opětovném nástupu E. Haranta ukončuje k 1.10.1943 Jaroslav Fantyš pracovní poměr a Karel Tomín přebírá jeho agendu. Vyživovací službu obstarává František Anděl jako dozorce finanční stráže a zásobovací referent, který má na starosti potravinové lístky, dozorčím orgánem je od 22.7.1942 děkan Antonín Jarolímek. Dalším smluvním pracovníkem je Václav Cibulka, který má na starosti prohlídky jatečních zvířat. Jako výpomocné kancelářské síly pracují M. Peciválová, Miroslava Pýchová a Milada Kršková. Policejní referát řídí Josef Jankovec a hlavním hajným je František Kočovský, který má k ruce tři výpomocné hajné.

Od 24.2.1945 je obecní agenda nařízením vládního komisaře Karla Kasíka rozdělena mezi jednotlivé zaměstnance:

vládní komisař - osobní věci zaměstnanců, samosprávné záležitosti, došlá pošta, lesní hospodářství, schvalování domácích porážek, dozor nad plněním nařízení, požární ochrana a školní obec: M. Kršková - písemné práce, účetní služba, E. Harant - pokladník a zemědělský referát, místní zprávy a rozhlas, Fr. Anděl - zásobovací referent, K. Tomín - textil, palivové dříví a podobně, policejní referát, jednací protokol a odesílání pošty,M.Pýchová - plán PO a archiv, J. Jankovec - reorganizace plánu PO.

Uveďme také, jak byli placeni někteří zaměstnanci obce. V roce 1938 pobíral smluvní tajemník 6.000 Kč, smluvní policejní strážník 3.500 K a smluvní hajný 2.800 Kč. Vzhledem k tomu, že tato doba ukládá obecním starostům mimořádné povinnosti, doporučuje ke konci roku 1939 okresní úřad v Blatné, aby zastupitelstva přezkoušela výši odměn a náhrad starostům. V Bělčicích je odměna v nepatrné výši a starosta si ji vůbec nebral. Zastupitelstvo se usnáší, že se odměna starosty, respektive úřadujícího náměstka, zpětně upravuje od 1.září 1939 na 1500 K, kromě obvyklé náhrady cestovních výloh. S platností od 1.1.1940 poskytuje obecní zastupitelstvo drahotní výpomoc a přídavky tajemníkovi ve výši 500 K, strážníkovi 225 K a hajnému 350 K. Podle vládního nařízení je s účinností od 1.4.1940 tento příplatek zvýšen o 1.800 K ročně. V.Simínovi, strážníku ve výslužbě, je následně zvýšena měsíční penze z 80 na 100 K. Na doporučení okresního úřadu je také s účinností od 1.7. upravena odměna starostovi na 2.400 K ročně. Dále je od 1.září zvýšen měsíční služební plat tajemníkovi na 900 K, úředníku zásobovací služby na 600 K, strážníkovi na 600 K a hajnému na 350 K.

Pokud se týká rozhodnutí, úkolů a povinností obecního zastupitelstva vzpomeňme alespoň některé z nich. 30.dubna 1938 se městské zastupitelstvo, na podnět valné hromady Občanské besedy, usnáší pojmenovat ulici k nádraží "Klímova třída" za zásluhy starosty o její úpravu. 26.1.1939 je v městské radě usneseno vybírat poplatek za pasení dobytka a připouštění plemeníků - "sejpku". 1.dubna je projednán projekt okresní silnice Bělčice - Záhrobí - Leletice - Vacíkov a je rozhodnuto, že město přispěje na výstavbu částkou 2.500 Kč, která odpovídá délce silnice v katastru obce. Jsou vydlážděny přechody proti Rožmitálské ulici u radnice a u pošty, kampelička na tyto práce věnuje 3.000 Kč a starosta Klíma přispívá na kostky a dlaždickou práci. Jako jednu ze zajímavostí bych uvedl, že 16.ledna 1940 podává Josef Chvátal, narozený 1884, žádost městskému úřadu o zařazení mezi chudé města. 10.4. je nařízeno členům obecního zastupitelstva, obecním zaměstnancům, členům finanční komise i výpomocným hajným složit písemný slib na předepsaných formulářích. Městský úřad musí také objednat dvojjazyčné obecní razítko: "Stadtamt in Bielschitz - Městský úřad v Bělčicích", což také 23.dubna udělal. Usnesením z téhož dne se obecní zastupitelstvo rozhoduje přispět na výdlažbu okresní silnice Bělčice - Hvožďany částkou 145.200 K, kterou si opatří půjčkou a z přebytku při výdlažbě ulice k nádraží. Zápůjčka bude uhrazena ve 40-ti letech ročními splátkami po 3.250 K. Od 6.července je za pasení dobytka na obecních pastvinách vybírán poplatek 10 K za 1 kus hovězího, 1 K za husu a 2 K za kozu a pasební sezónu. Od 30.září musí být obecním úřadem předem schválena každá porážka dobytka a následně provedena do 3 dnů. 14.října je stanovena, tak jako v minulých letech, na dalších 6 let obecní dávka ve výši 6 haléřů z 1 litru piva, 40 haléřů z 1 litru lihu, lihovin a kořalek, která slouží k úhradě části nákladů na bezpečnost a komunikace. Na základě osobní rozmluvy starosty Františka Bartoše a tajemníka Chaloupky předkládá firma Technický průmysl akc. spol. v Praze dne 11.3.1941 nabídku úplného rozhlasového zařízení pro obec za 20.000 K. Oberlandrát v Klatovech určuje devět firem, které mohou městský rozhlas zřídit. Objednávka je uskutečněna v lednu 1942. V březnu 1941 je rozhodnuto uhradit poměrné náklady na rozšíření místního hřbitova. Městský úřad žádá v květnu Zemský úřad o udělení biografické licence pro "Městské bio" v Bělčicích. V prosinci jsou vydána opatření na zvýšení výnosu z polního hospodářství:

a) na obecních pastvinách se za pasební rok vybírá 15 K za kus hovězího, 5 K za kozu, 2 K za husu celkem výnos 2.470 K

b) poplatky z místa a vysíkání trávy celkem výnos 700 K

c) z pozemků na plemeníky a deputátních pozemků celkem výnos 4.880 K

d) pachtovné se zvyšuje o 10% celkem výnos 7.570 K

Celkem výnos 15.620 K

1.1.1942 přechází Sbor dobrovolných hasičů i s majetkem do pravomoci obce a o dva roky později přebírá město, podle vládního nařízení, i půjčku sboru poskytnutou na zakoupení motorové stříkačky. 24.1.1942 je obecním funkcionářům nařízena povinná návštěva kurzu němčiny, z něhož je zproštěn pouze starosta obce pro svůj vysoký věk a místo něj je na kurz určen Josef Jiřinec. V březnu uveřejňuje obec výnos z lesního hospodářství za rok 1941, který je 142.815 K.

Rozpočet na rok 1944 je schválen až 11.2.: Řádná rozpočtová spotřeba 221.433 K
Řádná úhrada 183.891 K
Schodek 37.542 K

Schodek bude uhrazen 125% přirážkou k domovní dani a 300% přirážkou k ostatním přímým daním.

2.3. je v zastupitelstvu rozhodnuto, že obecní rybníky "V Brodcích" a "Obecňák" bude město obhospodařovat samo a osadí je rybami. 10.3. odesílá starosta obce František Bartoš soupis živnostenských podniků v Bělčicích:

1. Růžena Chaloupková pekařství č.p.64
2. Václav Šimůnek pekařství č.p.182
3. František Meloun řezník č.p.13
4. Otto Meloun řeznictví a hostinec č.p.11
5. Jan Trefný řeznictví a hostinec č.p.17
6. Josef Kučera hostinec č.p.66
7. Stanislav Haštava hostinec č.p.9
8. Václav Budský hostinec č.p.140
9. František Kočovský hostinec č.p.174
10. Josef Havlát truhlář č.p.139
11. František Augustýn truhlář a pohřební ústav č.p.204
12. Jaroslav Sladký truhlář č.p.20
13. Jaroslav Sucharda truhlář č.p.92
14. Josef Rumplík kolář č.p.181
15. František Hlinka pánský krejčí č.p.128
16. Jan Hejtmánek pánský krejčí č.p.40
17. Karel Stehlík pánský krejčí č.p.36
18. Karel Vonášek pánský krejčí č.p.105
19. Vojtěch Cvrk dámský krejčí č.p.223
20. Marie Jánská švadlena č.p.55
21. Božena Zdychyncová švadlena č.p.72
22. Marie Kadlecová švadlena č.p.5
23. Barbora Staňková švadlena č.p.153
24. Marie Smělá švadlena č.p.221
25. Prodejna obuvi "Baťa" č.p.74
26. Karel Karlík obuvník č.p.61
27. Jan Moulis obuvník č.p.141
28. Václav Zíka obuvník č.p.199
29. Jan Mráz malíř a natěrač č.p.16
30. Václav Kadlec kovář a zkoušený podkovář č.p.112
31. František Trávníček kovář a zkoušený podkovář č.p.59
32. Ervín Mašek strojnictví č.p.197
33. Eduard Šimůnek mechanik č.p.182
34. Vlastimil Flégr elektrotechnik č.p.184
35. Jan Hájek sedlář č.p.108
36. Bohumil Štěpánek cukrářství č.p.63
37. Anna Kislingová cukrářství č.p.19
38. František Novák drogerie a obchod se smíšeným zbožím č.p.84
39. Ludvík Kníže obchod se smíšeným zbožím č.p.66
40. Ferdinand Květ obchod se smíšeným zbožím č.p.110
41. Jan Lehečka obchod se smíšeným zbožím č.p.27
42. Jan Šilhavý obchod se smíšeným zbožím č.p.42
43. Jaroslav Novotný ubytovací podnik č.p.27
44. Anna Vaňková trafika č.p.111
45. František Matějka trafika č.p.109
46. Josef Drha trafika č.p.154
47. Emil Ort obchod se střižním zbožím č.p.67
48. Emil Kymla obchod se střižním zbožím č.p.111
49. Václav Traun holič č.p.111
50. František Vocelka holič č.p.3
51. František Mírka hokynář a sběrač vajec č.p.81
52. Antonín Novák hokynář a sběrač vajec č.p.141
53. Božena Drnková hokynář a sběrač vajec č.p.86
54. František Dammer prodej ovoce a zeleniny č.p.159
55. Václav Jeníček stavitel č.p.218
56. Ludvík Beneš mistr zednický č.p.74
57. Antonín Štěpánek cihelna a výroba cement. zboží č.p.168
58. Josef Štěpánek výrobce cement. zboží č.p.175
59. František Kočovský obchod. hov. chov. dobytkem č.p.32
60. Jaroslav Dolejš trhovec č.p.12
61. Františka Pudilová trhovec č.p.137
62. Barbora Vocelková trhovec č.p.217
63. Robert Friček hodinář č.p.97
64. Jitka Špálová zást. Josef Kuba zubní technik č.p.27
65. Josef Stehlík bednář č.p.103
66. Josef Trefný obchod zeměd. plodinami č.p.195
67. Josef Dlabač obchod zeměd. plodinami č.p.231
68. Karel Benedikt mlékárna č.p.31
69. František Rydlo velkoobchod barvami a laky č.p.205
70. Libor Mazal klempíř č.p.229
71. Václav Svojše konces. doprava osob č.p.174
72. Bohumil Drha malířství č.p.100

Nastiňme i některé zajímavosti ze života obce od roku 1938. K 1.lednu 1938 je v Bělčicích napočítáno 42 koní, 191 prasat, 69 koz a 578 kusů hovězího (307 krav, 4 býci, 11 volů, 164 telat do jednoho roku, 92 jalovic od jednoho do dvou let). 12.května zakupuje obec poplachovou, vzduchovou, ruční a podtlakovou sirénu značky Reton za 1.600 Kč od firmy Rezler v. Bělohrádek v Praze. Bělčice se stávají střediskem okresu pro vydávání evidenčních a rezervních koní a počátkem listopadu je sem, pravděpodobně vojskem, zavlečena kulhavka a slintavka. V rámci válečných příprav jsou v obci kopány zákopové kryty od obytných budov. Koncem roku je v Bělčicích zazimováno 52 včelstev a zaznamenejme i spotřebu piva za tento rok:

Stanislav Haštava pivovar Březnice 42,25 hl, Justina Mazalová pivovar Březnice 243,05 hl Otta Meloun pivovar Březnice 51,85 hl, Josef Kučera pivovar Blatná 74,00 hl Prazdroj 66,5 hl, Jan Trefný pivovar Protivín 348,37 hl, Václav Svojše pivovar Protivín 125,25 hl

V roce 1939 mají Bělčice 1.003 obyvatel, 226 popisných čísel, 28 koní, asi 560 kusů skotu, z toho 335 dojnic, 270 vepřů a asi 50 koz. 31.1. vydláždila za 6.468 Kč firma Dvořák - Písek pod dohledem firmy Ing. Jiřího Víška chodník a výjezdy domů v Nádražní ulici. Peníze na tyto práce snad věnoval starosta Klíma. Od 1.10. jsou zavedeny potravinové lístky a od 15.prosince lístky na oděv a obuv. V průběhu roku je na místních jatkách poraženo 51 jalovic, 7 krav, 3 voli, 7 býčků, 92 telat, 354 prasat, 25 kůzlat a jsou provedeny 4 nucené porážky krav. 1.března 1940 zahajuje taneční hodiny pí. Petrlíková z Příbrami. 1.dubna je zaveden letní čas, ručičky hodin se posunují ze druhé na třetí hodinu a 16.10. se vrací zpět. Od 3. do 31.května je v Bělčicích přechodně ubytovaná říšská vojenská posádka. 5.října je zrušeno moratorium na výběry z vkladů, umožňující maximální měsíční výběr 500 K. Tato částka je nyní zvýšena na 10.000 K. 26.listopadu je povolena zubotechnická koncese zubního technika Josefa Kubů. 8.1.1941 je jednou měsíčně otevřena "Poradna ochrany matek a dětí" MUDr. Jindřicha Prexla, pro kterou je propůjčena školní kuchyně. 29.3. věnuje paní Zdeňka Štiplová ze Spořilova, vdova po učiteli Adolfu Štiplovi, správě obce 500 K pro potřebné. 30.4. přijíždí do Bělčic vojenská posádka a je ubytována v podstatě po celé obci. V č.9, u Haštavů, je umístěna ošetřovna a oděvna, v č.11, u Melounů, kuchyně, skladiště a jídelna, v č.64, u Chaloupků, strážnice a věznice. 5.5. jsou také zabrány čtyři třídy ve škole pro kanceláře a skladiště. 21.12. jsou vydáváni kapři na Vánoce:

rodina 3 - 5 členů - 1 kapr nejvýše 2,5 kg, rodina 6 - více členů - 2 kapři nejvýše po 2,5 kg nebo 1 větší.

30.12. je nařízeno odevzdání lyží delších jak 180 cm. V dubnu 1942 jsou Bělčice zařazeny do V.pohodnického obvodu se stanovištěm v Hostišovicích a drnomistrem (pohodným, rasem) je Václav Langmajer. V tomto roce přispívá obec výchovnými příspěvky na Zdeňka Kábu, umístěného ve vychovatelně v Opatovicích částkou 170 K, Josefa Krejčího, který je v cizí péči 150 K a Rudolfa Krejčího, vychovávaného dědečkem 150 K měsíčně. V noci z 2. na 3.3. je úplné zatmění Měsíce. 1.2.1943 je otevřena pobočka okresní nemocnice v Blatné jako pomocná nemocnice pro vnitřní choroby a menší chirurgické zákroky. Jsou zde stanoveny ošetřovací sazby za zákrok III.třídy ve výši 30 K, za II.třídu 60 K a I.třídu 75 K. 6.2. jsou zavedeny uhelné lístky pro domácnost a od 1.8. se zvyšuje cena piva o 20 haléřů, to je z 2,20 K na 2,40 K. Od 15.1.1944 smí být zboží zabalené do lepenky vydáno spotřebiteli pouze nezabalené, pokud nebude odevzdán jiný vhodný lepenkový obal. 11.2. jsou podle usnesení obecního zastupitelstva opatřeny obecní studny "Mlíčník" a "Pekárna" dřevěnými pumpami. 29.2. je za opakované nesplnění jazykové zkoušky dán do trvalé výslužby MUDr. Jindřich Prexl a novým obvodním lékařem je určen MUDr. Jan Strnad. Při cestě na mletí obilí se 1.5. utopil v Huteckém rybníku pár koní p. Melouna, který sjel do vody, když na hrázi předjížděl povoz p. Krejčího.

Z Pražského ilustrovaného zpravodaje, ročník 1944: "Šetření elektrickým proudem přimělo Vlastimila Flégra, aby si na střeše zhotovil vrtuli a pomocí dynama nabíjel akumulátory. Dále spolu s Eduardem Šimůnkem zkonstruovali dvoukolku na elektrický proud, která na jedno nabití akumulátorů ujede až 70 km."